PAV 41 ,40, STADION S22, JAWA-CZ 175, JAWA 250, JAWA 350/354, JAWA 500 OHC
6
Jozef-Mt